1. VOORWERP
Deze algemene voorwaarden definiëren de rechten en plichten van de partijen in verband met de boeking van verblijven en diensten aangeboden door Glamping Terre & Mer, vestigt de straat van de stad es Rouxel in Binic-Etables-sur-Mer. Ze regelen alle stappen die nodig zijn voor de reservering en de opvolging van de reservering tussen de contractpartijen. De klant erkent kennis te hebben genomen van deze algemene verkoopvoorwaarden en de verkoopvoorwaarden van de op ons boekingsplatform voorgestelde prijs. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle gesloten boekingen.

2. BOEKING
De klant kiest de aangeboden diensten op onze website, brochure of boekingsplatform. Hij erkent kennis te hebben genomen van de aard, bestemming en boekingsvoorwaarden van de beschikbare diensten en heeft de nodige en / of aanvullende informatie opgevraagd en verkregen om zijn reservering te maken met volledige kennis van de feiten.De klant is als enige verantwoordelijk voor zijn keuze van diensten en hun geschiktheid voor zijn behoeften, zodat onze verantwoordelijkheid in dit verband niet kan worden gezocht. De reservering wordt aan het einde van het boekingsproces door de klant geaccepteerd geacht.

3. REGELS Een aanbetaling van 30% wordt gevraagd voor uw reservering voor elk verblijf dat begint + 30 dagen na deze datum. Het saldo moet worden verzameld (cheque / overschrijving) of wordt 30 dagen voor aankomst in rekening gebracht (creditcard). Na ontvangst van de aanbetaling ontvangt u een bevestigingsmail met praktische informatie over uw verblijf.

4. AANVAARD BETAALMIDDELEN

  • Creditcard: Eurocard, Mastercard, Visa
  • Bank- of postcheque, te betalen aan Glamping Terre et Mer (alleen Franse rekeningen).
  • Vakantiecheques
  • Bankoverschrijving (op verzoek per e-mail verzonden)

5. CAPACITEIT
Het aantal personen vermeld per accommodatie in onze tarieven komt overeen met de maximaal toegestane bezetting gezien de beschikbare apparatuur. Het kan niet worden overschreden om redenen van veiligheid en verzekering. Het huren van een accommodatie impliceert de volledige aanvaarding van de verkoopvoorwaarden door de contractpartijen.

6. VERHUUR
Perioden en duur van het verhuren: Het verhuren is mogelijk voor minimaal 2 nachten, behalve het hoog- en hoogseizoen, waar de verblijven worden verhuurd met de week van zaterdag tot zaterdag op basis van beschikbaarheid.
Verhuur is mogelijk vanaf 15.00 uur op de dag van aankomst tot 20.00 uur. Ze moeten voor 10 uur op de dag van vertrek worden vrijgegeven. Een late check-out optie tot 13:00 wordt aangeboden voor 15 €. Elke overschrijding resulteert in de facturering van een extra dag. Elke aanstelling is nominatief en kan in geen geval worden afgestaan of worden verhuurd.
Borg: Huurders moeten bij aankomst hun creditcardafdruk verstrekken als zij voor het verblijf met een andere betaalmethode hebben betaald.Dit laatste wordt alleen gedebiteerd als de uitrusting verslechtert of voor extra services is besteld tijdens uw verblijf in Glamping Terre & Mer en niet is betaald. het wordt verzameld via de creditcardafdruk:
  • De waarde van ontbrekende of gebroken objecten;
  • Een forfaitair bedrag van 50 € voor een niet-gereinigde accommodatie (niet in perfecte staat teruggestuurd);
  • Het aantal reparaties in geval van achteruitgang door de bewoner.
Beschadigingen, ontbrekende items of onbetaalde schulden worden na debitering per creditcard aan de klant in rekening gebracht.
Tarieven zijn inclusief btw met een btw-tarief van 10% van toepassing op de dag dat ze werden vastgesteld. Elke daaropvolgende wijziging van het toepasselijke btw-tarief, die plaatsvond tussen het moment waarop de tarieven werden vastgesteld en de facturering van het verblijf, zal resulteren in een consequente wijziging van de prijs inclusief btw, die de klant zonder voorbehoud accepteert.
Minderjarigen moeten worden vergezeld door hun ouders of verzorgers.
Speciaal verzoek:Glamping Terre & Mer kan geen speciaal verzoek tijdens de boeking garanderen. Het accommodatienummer wordt bij aankomst doorgegeven.
De plattegronden en foto's in de brochure en op onze websites zijn niet contractueel. Glamping Terre & Mer behoudt zich de mogelijkheid voor om ze op elk gewenst moment bij te werken en aan te vullen.

7. VERBLIJFREGELS
De reservering van het verblijf wordt pas van kracht na bevestiging door onze diensten en betaling door de huurder van de aanbetaling.
In het geval van een betaling per creditcard kan de betaling om verschillende redenen worden geweigerd: kaart gestolen, kaart geblokkeerd, plafond bereikt, fout van inbeslagneming ... In geval van een probleem moet de klant dichterbij komen zijn bank aan de ene kant, de vestiging aan de andere kant om zijn reservering en zijn betalingswijze te bevestigen.De belastingen (lokale belastingen, toeristenbelasting, enz ...) die op de tarievenpagina staan, zijn rechtstreeks aan de accommodatie betalen.
De administratiekosten bedragen € 10 en moeten alleen worden betaald als u nog geen klant bent.
Alle boekingen, ongeacht hun herkomst, zijn betaalbaar in euro's. Als de afschrijving bij de accommodatie in een andere valuta is dan die bevestigd op de boeking, zijn de omwisselingskosten de verantwoordelijkheid van de klant.

8. WIJZIGING VAN HET VERBLIJF
Mogelijkheid tot wijziging afhankelijk van beschikbaarheid. Elke wijziging brengt extra verwerkingskosten van € 10 met zich mee.

9. UITGESTELDE AANKOMSTEN / VERWACHTE VERTREKKEN
In geval van niet-presentatie van de klant op de dag van aankomst vóór 20u en bij afwezigheid van een schriftelijke boodschap van de klant, waarin wordt gespecificeerd dat hij de aankomstdatum moet uitstellen of uitstellen, komt de accommodatie om 15.00 uur de volgende dag beschikbaar de datum van aankomst verstrekt door de huurovereenkomst, en volledige betaling van de voordelen blijft vereist. Er wordt geen korting verleend in geval van vertraagde aankomst of vervroegd vertrek.

10. PROMOTIES - LAST MINUTE VERKOOP
Bij deze gelegenheden is het mogelijk dat klanten voor hetzelfde verblijf verschillende prijzen hebben betaald. Klanten die de hoogste prijs hebben betaald, kunnen geen terugbetaling ontvangen die het prijsverschil vertegenwoordigt dat zij hebben betaald en de promotieprijs. De kortingen zijn niet cumuleerbaar met promoties. De aan de klant bevestigde prijs blijft een niet-herzienbare prijs.

11. ANNULERINGEN
Annulering van het verblijf door Glamping Land & Sea voor uw aankomst: in geval van overmacht behoudt de directie zich het recht voor uw verblijf te annuleren om veiligheidsredenen. Als je je huis al hebt verlaten, bieden we je aan om zonder supplement naar een andere vergelijkbare accommodatie te verhuizen.
Als geen van deze aanbiedingen aan u voldoet, wordt het volledige betaalde bedrag terugbetaald; er kan geen andere vergoeding worden geëist.
Annulering van het verblijf door uzelf vóór uw aankomst: de klant moet de glamping schriftelijk op de hoogte brengen (mail gevolgd, e-mail met verzoek om ontvangstbevestiging).Anders moet de klant alle bedragen betalen die op grond van het contract verschuldigd zijn. Glamping herinnert u eraan dat volgens artikel L.121-20-4-2 ° van de Consumentenwet het herroepingsrecht niet van toepassing is op accommodatie, eten en vrijetijdsdiensten die worden aangeboden op een datum volgens een specifieke periodiciteit. Glamping Land & Sea deelt de klant mee dat hij de mogelijkheid heeft om een annuleringsverzekering af te sluiten in geval van ziekte, overmacht, ongeval, overlijden of andere . De Glamping Terre & Mer kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de kosten in verband met annulering in een van de bovengenoemde gevallen. Elke boeking of betaling die onregelmatig, buiten werking, onvolledig of frauduleus is om een reden die aan de klant kan worden toegeschreven, leidt tot annulering van de reservering op kosten van de klant, onverminderd eventuele civielrechtelijke of strafrechtelijke stappen tegen deze laatste.
VOOR ELK VERBLIJF VOORBEHOUDEN vóór de aankomstdatum, en niet inbegrepen in de bovengenoemde annuleringsbepalingen, behouden wij:
  • Meer dan 30 dagen voor aankomst:30% van het bedrag van het verblijf;
  • Minder dan 30 dagen voor aankomst en voor elk verblijf onderbroken of niet verbruikt, om welke reden dan ook, zal het volledige bedrag van het gereserveerde verblijf verschuldigd zijn of blijven bij Glamping Terre & Mer.
Voor elk type annulering blijft het bedrag van de kosten (€ 10) behouden op het bedrag dat aan de klant is terugbetaald.

12. DIEREN
IN ONZE VESTIGING ZIJN GEEN DIEREN TOEGESTAAN.

13. WAARDEWAARDE
Kluisjes zijn verkrijgbaar bij de receptie. Glamping Terre & Mer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstallen in uw accommodatie, in uw auto of op het domein. De waardevolle goederen moeten onder toezicht van de klant blijven.

14. CLAIMS
Elke claim met betrekking tot een verblijf moet, op straffe van uitsluiting, per aangetekende brief met AR binnen 8 dagen na het verblijf worden verzonden.

15. REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING
Alle klanten zijn verplicht zich te houden aan de interne regels van glamping op straffe van beëindiging van het contract.
Elk gedrag dat strijdig is met de goede zeden en de openbare orde zal ertoe leiden dat de vestiging de klant vraagt de glamping te verlaten zonder enige compensatie en / of zonder enige terugbetaling.
U wordt geacht deze elementen van het reglement van orde te hebben gelezen en aanvaard en deze tijdens uw verblijf te respecteren.
Het is ten strengste verboden om een brand in het gebied aan te steken, behalve onder constant toezicht in het geautoriseerde gebied van barbecues.
Tijdens uw verblijf vragen wij u om alle markeringen en veiligheidsinstructies te respecteren zoals deze worden weergegeven, en om de sleutels van uw huur terug te geven.
Glamping is gebaseerd op rust en ontspanning, we vragen onze klanten om na 22.00 uur lawaai te vermijden.
Op de dag van vertrek moet het verhuren vóór 10 uur worden vrijgegeven. U wordt gevraagd om de plaats in een perfecte staat van netheid te verlaten. Anders wordt een vast bedrag van 50 € in rekening gebracht.Eventuele schade wordt in rekening gebracht voor reparatie of vervanging.
Elektrische barbecues zijn verboden. Kolenbranders zijn toegestaan mits ze zich niet onder een dak bevinden of op een locatie die de voorzieningen en de vegetatie kan beschadigen of verstoren.

16. RECHT OP BEELD
U machtigt de vestiging uitdrukkelijk en zonder compensatie om in elk communicatiemiddel foto's van u of uw kinderen te gebruiken die tijdens uw verblijf kunnen worden gemaakt, met het oog op reclame-glamping, behalve om de richting van uw wens anders. Het hergebruik van foto's en andere visuals van Glamping Terre & Mer is verboden zonder schriftelijke toestemming van het management.

17. BEWIJSOVEREENKOMST
De inbeslagname van de vereiste bankgegevens, evenals de aanvaarding van deze algemene voorwaarden en de voucher of het reserveringsverzoek, vormen een elektronische handtekening die tussen de partijen dezelfde waarde heeft als een handgeschreven handtekening. De geautomatiseerde registers worden bewaard in de computersystemen van elloha.com.worden bewaard in redelijke veiligheidsomstandigheden en beschouwd als bewijs van communicatie, bestellingen en betalingen tussen de partijen. De klant wordt geïnformeerd dat zijn IP-adres is geregistreerd op het moment van boeking. Constellation SAS zet zich als professional in voor de instelling om alle beveiligingsmaatregelen en vertrouwelijkheid van gegevens te nemen.

18. OVERMACHT
Onder overmacht wordt verstaan elke gebeurtenis buiten de partijen die zowel onvoorspelbaar als onoverkomelijk is en die verhindert dat de klant of de instelling de verplichtingen in het contract geheel of gedeeltelijk nakomt. Worden beschouwd als geval van overmacht of toevallige zaak die gewoonlijk worden erkend door de jurisprudentie van de Franse rechtbanken. Elke partij kan niet aansprakelijk worden gesteld jegens de andere partij in geval van niet-nakoming van zijn verplichtingen als gevolg van een geval van overmacht.Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat overmacht de nakoming van wederzijdse verplichtingen door de partijen opschort en dat elke partij de daaruit voortvloeiende kosten draagt.

19. BESLECHTING VAN GESCHILLEN
Deze algemene verkoopvoorwaarden worden beheerst door het recht van het land van vestiging, zonder afbreuk te doen aan verplichte beschermende bepalingen die van toepassing kunnen zijn in het land waar de consument woont. Geschillen worden uitsluitend beslecht door de rechtbank van koophandel van Saint-Brieuc.

20. GELDIGHEID VAN ALGEMENE VOORWAARDEN
De huidige algemene verkoopvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd en / of aangevuld door de vestiging. In dit geval wordt de nieuwe versie van de algemene verkoopvoorwaarden online gezet door Glamping Terre & Mer. Zodra deze online is, is de nieuwe versie van de algemene verkoopvoorwaarden automatisch van toepassing op alle klanten.